Menedżer w obszarze gospodarki lekami. Innowacje i rozwój leków

NIEODPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE

Menedżer w obszarze gospodarki lekami. Innowacje i rozwój leków.

Lista rankingowa uczestników II etapu procesu rekrutacyjnego na studia Menedżer w obszarze gospodarki lekami. Innowacje i rozwój leków – edycja I
Lista /pdf/

Pracujesz w sektorze biomedycznym? Wiążesz swoją zawodową przyszłość z pracą w obszarze zarządzania gospodarką lekami? A może potrzebujesz zdobyć konkretne umiejętności w tej dziedzinie?
To propozycja dla Ciebie:
roczne nieodpłatne studia podyplomowe Menedżer w obszarze gospodarki lekami. Innowacje i rozwój leków.

Poznasz nowoczesne sposoby zarządzania w obszarze gospodarki lekami oraz metody oceny innowacyjnych leków. Nauczysz się farmakoekonomiki i Oceny Technologii Medycznych (HTA) w tym analizy zarówno danych klinicznych jak i kosztowych, dzięki którym będziesz potrafić odpowiednio oceniać innowacyjność leków. Dowiesz się, jakie są prawne uwarunkowania rynku farmaceutycznego oraz refundacji leków.

Program studiów skonstruowaliśmy tak, aby znaczącą część zajęć stanowiły zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem realnych danych z systemu zdrowotnego. Takie podejście umożliwia najbardziej efektywne uczenie się poprzez samodzielne tworzenie i realizację projektów.

Na warsztatach nauczysz się aktywnie korzystać min. z następujących narzędzi:

 • medycznych baz danych (Pubmed, Embase, Cochrane)
 • baz danych kosztowych, statystycznych i epidemiologicznych w tym min.: ezdrowie.gov.pl, basiw.mz.gov.pl, psz.zus.pl, stat.gov.pl, ecis.jrc.ec.europa.eu.
 • katalogów z wycenami leków i świadczeń lekowych, będących załącznikami do aktów prawnych Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ.
 • narzędzi cyfrowych typu arkusz kalkulacyjny (MS Excell) i business intelligence (Power BI) umożliwiających gromadzenie, statystyczną analizę, zarządzanie przetwarzanie i wizualizację danych z różnych źródeł

Studia podzielone są na 3 bloki podczas których zrealizowane zostaną następujące przedmioty:

BLOK PRAWNY

 • Prawne uwarunkowania rynku farmaceutycznego i medycznego
 • Prawo administracyjne w obszarze gospodarki lekami
 • Tworzenie regulacji w obszarze etyki i compliance na rynku farmaceutycznym
 • Prawo ochrony danych osobowych w praktyce

BLOK GOSPODARKA LEKAMI I FARMAKOEKONOMIKA:

 • Organizacja ochrony zdrowia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki lekami
 • Podstawy farmakologii oraz kierunki rozwoju leków
 • Refundacja leków w Polsce
 • Mechanizmy finansowania innowacji na rynku leków
 • Analiza danych o skuteczności klinicznej leków /epidemiologia kliniczna
 • Ocena kosztów i analizy farmakoekonomiczne leków
 • Pozyskiwanie danych i przygotowywanie analiz w praktyce menedżera odpowiedzialnego za gospodarkę lekami

BLOK ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 • Podstawy zarządzania w sektorze zdrowotnym i farmaceutycznym
 • Zarządzanie gospodarką lekową w praktyce szpitalnej
 • PR w ochronie zdrowia i farmacji

Jakie będziesz miał korzyści?

 • studia w 100% dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych
 • ukończysz unikatowy w skali Polski kierunek o rokujących perspektywach zatrudnienia
 • spotkasz w czasie studiów doświadczonych wykładowców i  praktyków w obszarze gospodarki lekami
 • 60% z 200 godzin nauki to zajęcia w formule warsztatowej nastawionej na praktyczną naukę
 • studia w formie hybrydowej (do 50 % zajęć w trybie online)
 • i najbardziej wartościowa sprawa dla Twojej zawodowej przyszłości…… dużo się nauczysz lub poszerzysz swoją wiedzę w obszarze gospodarki lekami.

Kto może podjąć studia?

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być wyłącznie osoba, która spełnia łącznie wszystkie następujące warunki:
1) jest aktualnie zatrudniona w sektorze biomedycznym, tj.
a) jest pracownikiem podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, lub
b) jest osobą wykonującą zawód medyczny, lub
c) jest osobą zatrudnioną w przedsiębiorstwie o profilu farmaceutycznym, wyrobów medycznych, rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia, badań klinicznych, biotechnologicznym – niezależnie od formy zatrudnienia, lub
d) jest pracownikiem uczelni wyższej o profilu biomedycznym, lub
e) jest pracownikiem administracji systemu ochrony zdrowia i obszaru zdrowia publicznego, z wyłączeniem pracowników Agencji Badań Medycznych;
2) jest absolwentem studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
3) jest osobą, która dobrowolnie zadeklarowała chęć uczestnictwa w studiach podyplomowych, tzn. nie jest delegowana przez pracodawcę do uczestnictwa w studiach;
4) jest osobą, której doświadczenie zawodowe wynosi minimum jeden rok w sektorze biomedycznym zdefiniowanym jak w pkt 1
5) jest osobą, która przedłożyła na etapie rekrutacji wszystkie wymagane niniejszym regulaminem dokumenty, w tym CV, przeszła pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji wymagane na dane studia podyplomowe oraz podpisała umowę uczestnictwa w studiach podyplomowych.

Warunki rekrutacji

Rekrutacja prowadzona jest dwuetapowo.
Po procesie weryfikacji formalnej złożonych dokumentów (I etap rekrutacji) oraz po przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych (II etap rekrutacji) komisja rekrutacyjna sporządza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

W ramach rekrutacji można aplikować wyłącznie na jedną specjalność studiów podyplomowych.

Regulamin rekrutacji dostępny na stronie O Projekcie

I etap rekrutacji

• Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe dokonuje elektronicznego zgłoszenia w Elektronicznym Systemie Rekrutacji na studia podyplomowe Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdującym się na stronie internetowej https://rekrutacja-csp.ka.edu.pl wybierając daną specjalność studiów podyplomowych. Uwaga: serwis rejestracyjny będzie dostępny po rozpoczęciu rekrutacji.

• W terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia elektronicznego, kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa osobiście lub przesyła pocztą:
1) podpisany formularz zgłoszeniowy – wygenerowany i wydrukowany z Elektronicznego Systemu Rekrutacji,
2) zaświadczenie pracodawcy potwierdzające spełnienie warunku zatrudnienia w sektorze biomedycznym (stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji), albo wydruk z właściwego rejestru osób uprawnionych do wykonywania danego zawodu medycznego;
3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z oryginałem do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Uczelni albo kserokopię dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich poświadczoną przez notariusza; UWAGA! Nie należy przesyłać pocztą oryginału dyplomu ukończenia studiów, ani odpisu dyplomu. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą należy posłużyć się kserokopią dyplomu poświadczoną przez notariusza.
4) deklarację dobrowolnej chęci uczestnictwa w studiach podyplomowych,
5) CV w języku polskim, z którego będzie wynikać w szczególności okres doświadczenia zawodowego w sektorze biomedycznym.

Dokumenty dostarczane osobiście należy złożyć w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, bud. C pok. 219 (II piętro), wtorek-piątek 8.30-15.30

II etap rekrutacji

• Rozmowa kwalifikacyjna będzie polegała na sprawdzeniu i ocenie predyspozycji oraz motywacji kandydatów do podjęcia i ukończenia studiów podyplomowych.
• Rozmowy rekrutacyjne odbędą się stacjonarnie w Krakowie lub w formie online.

Terminy rekrutacji

• 24.01.2024-29.02.2024 – I etap rekrutacji (składanie dokumentów)
• Informacja o kwalifikacji do etapu II rekrutacji będzie wysyłana do kandydatów sukcesywnie od 5 marca 2024.
• 13-25.03.2024 – II etap rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjne)
• do 28.03.2024 – ogłoszenie listy uczestników projektu

Organizacja studiów

Studia prowadzimy w trybie niestacjonarnym w formie hybrydowej (do 50% zajęć online). Trwają dwa semestry (200 godzin).

Strona główna