MBA w Ochronie Zdrowia

NIEODPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE

MBA w Ochronie Zdrowia

Lista rankingowa uczestników II etapu procesu rekrutacyjnego na studia MBA w Ochronie Zdrowia – edycja I

Poniżej publikujemy listę rankingową uczestników II etapu procesu rekrutacyjnego na studia MBA w Ochronie Zdrowia – edycja I. Osoby oznaczone numerem porządkowym od 1 do 30 zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie.
W przypadku osób, które z rozmowy kwalifikacyjnej otrzymały taką samą liczbę punktów (60) kryterium rozstrzygającym o przyjęciu było doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Lista /pdf/

Pracujesz na kierowniczym stanowisku i chcesz awansować? Swój zawodowy rozwój wiążesz z pracą w ochronie zdrowia? Jesteś urodzonym przywódcą, a analizy i budowanie strategii to Twój żywioł?

Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiadasz TAK, koniecznie aplikuj na nieodpłatne studia podyplomowe MBA w Ochronie Zdrowia.

UWAGA


Dobiega końca I etap rekrutacji na studia MBA w Ochronie Zdrowia. Zgłoszenia w Elektronicznym Systemie Rejestracji można dokonać do dnia 22.02.2024 do godz. 23:59.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji na złożenie wymaganych dokumentów kandydat ma 7 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia elektronicznego. Na dokumenty oczekujemy do dnia 29.02.2024.
Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do środy w godz. od 9.00 do 16.00 (budynek B, pok. 013, kampus KAAFM) lub przesłać pocztą na adres uczelni. Za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień ich wpływu na uczelnię.

Ze względu na liczbę kandydatów wielokrotnie przekraczającą limit miejsc na studiach rozmowy kwalifikacyjne rozpoczynamy już 28 lutego. Decyzją Komisji Rekrutacyjnej wszystkie rozmowy kwalifikacyjne odbędą się stacjonarnie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Kraków). O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową. Ze względu na dużą liczbę kandydatów wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej nie podlega zmianie. Dostosowywanie pracy komisji rekrutacyjnej do preferencji kandydatów jest niemożliwe i powodowałoby dezorganizację pracy komisji.

Niestawiennictwo na rozmowie kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa w dalszym procesie rekrutacji.

Już teraz zapraszamy do udziału w II edycji studiów MBA w Ochronie Zdrowia w roku 2025!

MBA (Master of Business Administration ) w Ochronie Zdrowia to program, który łączy zagadnienia zarządzania biznesowego ze specyficznymi aspektami i potrzebami sektora ochrony zdrowia. W czasie studiów rozwiniesz kompetencje menedżerskie, staniesz się lepszym i efektywniejszym przywódcą, pogłębisz swoje umiejętności analitycznego i strategicznego myślenia oraz skutecznej komunikacji z kontrahentami, pracownikami i otoczeniem.

Program studiów jest tak skonstruowany, abyś solidnie poszerzył swoją wiedzę w zakresie ekonomii, rachunkowości i finansów, prawa, psychologii a także tych aspektów zarządzania, które wymykają się rutynowej klasyfikacji. Specyfika zarządzania w sektorze publicznej czy prywatnej ochrony zdrowia wymaga od menedżera szybkiej i trafnej identyfikacji wyzwań i uwarunkowań oraz praktycznego rozwiązywania problemów. Tego nauczysz się studiując. Ta wiedza jest konieczna, aby w przyszłości być świetnym dyrektorem szpitala czy innej placówki medycznej, menedżerem ds. badań klinicznych czy liderem działów administracyjnych w firmach farmaceutycznych lub zajmujących się biotechnologią.

Studia podzielone są na 4 Bloki podczas których zrealizowane zostaną następujące przedmioty:

MODUŁ TEMATYCZNY I

Umiejętności menedżerskie w ochronie zdrowia

 • Wprowadzenie do studiów MBA
 • Nowoczesne przywództwo i motywowanie zespołu
 • Zarządzanie zmianą
 • Psychologia w biznesie
 • Negocjacje i komunikacja–budowanie relacji z uwagą na różnice pokoleniowe i kulturowe
 • Etyczne aspekty i standardy pracy zawodowej
 • Zarządzanie rozwojem osobistym

MODUŁ TEMATYCZNY II

Ekonomia i finanse w ochronie zdrowia

 • Rachunkowość zarządcza i rewizja finansowa
 • Strategiczne zarządzanie finansami: planowanie i controlling w podmiotach leczniczych
 • Ekonomia w ochronie zdrowia
 • Ekonomiczne uwarunkowania finansowania publicznych systemów opieki zdrowotnej w UE
 • Proces inwestycyjny w ochronie zdrowia: ocena rentowności
 • Kontraktowanie świadczeń medycznych
 • Makroekonomia i ekonomia międzynarodowa

MODUŁ TEMATYCZNY III

Zarządzanie i prawo w ochronie zdrowia

 • Zarzadzanie jakością w podmiocie medycznym. Akredytacja
 • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
 • Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych
 • Zarzadzanie ryzykiem w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie projektami
 • Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów medycznych
 • Prawo pracy w zawodach medycznych
 • Strategiczne zarzadzanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia
 • Praktyczne aspekty zarządzania zespołem w ochronie zdrowia
 • Marketing i PR podmiotu leczniczego
 • Turkusowe zarządzanie w ochronie zdrowia

MODUŁ TEMATYCZNY IV

Innowacje w ochronie zdrowia i badania kliniczne

 • Zdrowie publiczne i polityka zdrowotna w erze gospodarki cyfrowej
 • Nowe technologie w medycynie, e-Zdrowie
 • Farmakoekonomika i gospodarowanie lekami
 • Planowanie i realizacja innowacyjnych badań klinicznych
 • Startupy medyczne, innowacje i przedsiębiorczość w ochronie zdrowia
 • Wizyta studyjna
 • Seminarium dyplomowe – innowacje w ochronie zdrowia

Kto może podjąć studia?

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być wyłącznie osoba, która spełnia łącznie wszystkie następujące warunki:
1) jest aktualnie zatrudniona w sektorze biomedycznym, tj.
a) jest pracownikiem podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, lub
b) jest osobą wykonującą zawód medyczny, lub
c) jest osobą zatrudnioną w przedsiębiorstwie o profilu farmaceutycznym, wyrobów medycznych, rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia, badań klinicznych, biotechnologicznym – niezależnie od formy zatrudnienia, lub
d) jest pracownikiem uczelni wyższej o profilu biomedycznym, lub
e) jest pracownikiem administracji systemu ochrony zdrowia i obszaru zdrowia publicznego, z wyłączeniem pracowników Agencji Badań Medycznych;
2) jest absolwentem studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
3) jest osobą, która dobrowolnie zadeklarowała chęć uczestnictwa w studiach podyplomowych, tzn. nie jest delegowana przez pracodawcę do uczestnictwa w studiach;
4) jest osobą, której doświadczenie zawodowe wynosi minimum trzy lata w sektorze biomedycznym zdefiniowanym jak w pkt 1
5) jest osobą, która przedłożyła na etapie rekrutacji wszystkie wymagane niniejszym regulaminem dokumenty, w tym CV, przeszła pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji wymagane na dane studia podyplomowe oraz podpisała umowę uczestnictwa w studiach podyplomowych.
6) dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata doświadczenia na stanowiskach kierowniczych, które będzie brane pod uwagę w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc na te studia podyplomowe (kryterium dodatkowe)

Warunki rekrutacji

Rekrutacja prowadzona jest dwuetapowo.
Po procesie weryfikacji formalnej złożonych dokumentów (I etap rekrutacji) oraz po przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych (II etap rekrutacji) komisja rekrutacyjna sporządza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

W ramach rekrutacji można aplikować wyłącznie na jedną specjalność studiów podyplomowych.

Regulamin rekrutacji dostępny na stronie O Projekcie

I etap rekrutacji

•  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe dokonuje elektronicznego zgłoszenia w Elektronicznym Systemie Rekrutacji na studia podyplomowe Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdującym się na stronie internetowej https://rekrutacja-csp.ka.edu.pl wybierając daną specjalność studiów podyplomowych. Uwaga: serwis rejestracyjny będzie dostępny po rozpoczęciu rekrutacji.

•  W terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia elektronicznego, kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa osobiście lub przesyła pocztą:
1) podpisany formularz zgłoszeniowy – wygenerowany i wydrukowany z Elektronicznego Systemu Rekrutacji,
2) zaświadczenie pracodawcy potwierdzające spełnienie warunku zatrudnienia w sektorze biomedycznym (stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji), albo wydruk z właściwego rejestru osób uprawnionych do wykonywania danego zawodu medycznego,
3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z oryginałem do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Uczelni albo kserokopię dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich poświadczoną przez notariusza; UWAGA! Nie należy przesyłać pocztą oryginału dyplomu ukończenia studiów, ani odpisu dyplomu. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą należy posłużyć się kserokopią dyplomu poświadczoną przez notariusza.
4) deklarację dobrowolnej chęci uczestnictwa w studiach podyplomowych,
5) CV w języku polskim, z którego będzie wynikać w szczególności okres doświadczenia zawodowego w sektorze biomedycznym.

Dokumenty dostarczane osobiście należy złożyć w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, bud. B pok. 013 (parter).

UWAGA! Zmiana godzin przyjmowania dokumentów składanych osobiście:
Dokumenty zgłoszeniowe na studia MBA w Ochronie Zdrowia przyjmujemy od poniedziałku do środy w godzinach od 9.00 do 16.00.
Dokumenty uzupełniające braki formalne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

II etap rekrutacji

• Rozmowa kwalifikacyjna będzie polegała na sprawdzeniu i ocenie predyspozycji oraz motywacji kandydatów do podjęcia i ukończenia studiów podyplomowych.
• Rozmowy rekrutacyjne odbędą się stacjonarnie w Krakowie lub w formie online.

Terminy rekrutacji

• 24.01.2024-29.02.2024 – I etap rekrutacji (składanie dokumentów)
• Informacja o kwalifikacji do etapu II rekrutacji będzie wysyłana do kandydatów sukcesywnie od 20 lutego 2024 r. drogą mailową.
• 28.02-27.03.2024 – II etap rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjne)
• Ze względu na liczbę kandydatów wielokrotnie przekraczającą liczbę miejsc na studia i koniecznością wydłużenia II etapu rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna) ogłoszenie listy uczestników projektu nastąpi w dniu 28 marca 2024 r.

Organizacja studiów

Studia prowadzimy w trybie niestacjonarnym w formie hybrydowej (do 50% zajęć online). Trwają cztery semestry. W sumie 400 godzin, w tym 6 godzin przewidzianych na wizytę studyjną i 10 godzin na seminarium dyplomowe.

Studia kończą się uzyskaniem dyplomu Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia.

Rekrutacyjne Q&A czyli o co najczęściej pytali kandydaci na I edycję studiów podyplomowych MBA w Ochronie Zdrowia.

Już teraz zapraszamy do udziału w II edycji studiów MBA w Ochronie Zdrowia w roku 2025!

Strona główna