Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

LiDER KONSORCJUM

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią w Małopolsce. Studiuje tu ponad 8 tysięcy osób, w tym 2 tysiące obcokrajowców reprezentujących wszystkie kontynenty. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, seminaria doktorskie i studia podyplomowe.

Kształcenie odbywa się na kilkudziesięciu kierunkach i specjalizacjach od prawa począwszy, poprzez administrację, kryminologię i resocjalizację, stosunki międzynarodowe, turystykę i rekreację, psychologię, pedagogikę, filologię w zakresie języka angielskiego, architekturę, zarządzanie, finanse i rachunkowość, informatykę i ekonometrię, dziennikarstwo i komunikację społeczną, organizację produkcji filmowej i telewizyjnej, aktorstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, po kierunek lekarski i inne kierunki medyczne: pielęgniarstwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, dietetykę oraz kosmetologię.

W wyniku przeprowadzonej w 2022 roku ewaluacji dyscyplin naukowych Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach: nauki prawne, nauki medyczne, pedagogika oraz architektura i urbanistyka.

Jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce Krakowska Akademia rozpoczęła w 2016 roku kształcenie na kierunku lekarskim. Kształcenie odbywa się w oparciu o unikatowy, nowatorski program opracowany z wykorzystaniem doświadczeń uniwersytetów kanadyjskich i amerykańskich. Kadrę Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu stanowią klinicyści i dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem. Uczelnia systematycznie rozwija współpracę z krakowskimi szpitalami i wybranymi placówkami medycznymi z regionu, które stanowią zaplecze praktycznego nauczania klinicznego. W 2019 roku oddano do użytku nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej wyposażone w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta i sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych – projekt sfinansowany przez Unię Europejską. Centrum służy kształceniu przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, a w 2023 roku w ramach unijnego projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych” otwarto nowoczesne Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym metodami symulacji medycznej kształcą się także studenci kierunku lekarskiego.

W 2020 roku został oddany do użytku nowy budynek kampusu z przeznaczeniem dla kierunków medycznych, w którym oprócz pomieszczeń dydaktycznych znajdują się specjalistyczne laboratoria do prowadzenia badań naukowych.

Krakowska Akademia od lat szczyci się umiędzynarodowieniem. Wśród blisko 2000 obcokrajowców najwięcej jest studentów z Ukrainy. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem do studiowania także dla młodzieży z krajów UE – z Włoch, Irlandii, Francji i Niemiec. Rośnie także liczba studentów z Afryki i Azji. Z sukcesem realizowany jest program Erasmus+. Krakowska Akademia ma podpisane umowy ze 111 uczelniami partnerskimi z Europy, Azji, obu Ameryk i Afryki.
Krakowska Akademia posiada nowoczesny kampus z czterema budynkami o powierzchni łącznej 29 tysięcy metrów kwadratowych, z multimedialnymi aulami i salami wykładowymi, laboratoriami i pracowniami badawczymi, świetnie wyposażoną biblioteką i czytelnią, studiem telewizyjnym, strzelnicą i zapleczem sportowym. Kampus jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

Uczelnia jest jednym z największych pracodawców w regionie. Zatrudnia 1700 osób. Od lat buduje własną kadrę, inwestując w rozwój młodych pracowników naukowych. Wdrożono skuteczny system podnoszenia jakości kształcenia i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedstawiciele instytucji i firm konsultują programy studiów, rekomendują praktyków do prowadzenia zajęć, umożliwiają odbywanie staży i praktyk zawodowych.
Wychodząc naprzeciw idei uczenia się przez całe życie uczelnia prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku w filii w Tychach i od 2019 roku Krakowską Akademię Seniora.
W październiku 2019 roku Kapituła VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości tworzona przez przedstawicieli Polskiej Agencji Przedsiębiorczości przyznała Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ogólnopolską nagrodę Fundament 2019 za działalność prospołeczną i edukacyjną realizowaną poprzez programy; Krakowska Akademia Seniora, Centrum Symulacji Medycznej i Erasmus+.

Strona główna